Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez krakow.smileflow.pl

Obowiązuje od 08 października 2018 r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – Smileflow ArtComapny – Ryszard Święch, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-998) przy ul. Igołomskiej 59, posiadającym NIP: 6751323592, REGON: 122646006.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.krakow.smileflow.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook, lub (iii) dokonała rezerwacji terminu u Nauczyciela za pomocą Kalendarza Lekcji, lub (iv) skorzystała z formularza kontaktowego/adresu e-mail/chatu w celu zadania pytania.
  5. Nauczyciel – pracownik Usługodawcy lub inna osoba świadcząca dla Usługodawcy usługę nauczania Użytkowników gry na instrumencie lub/i śpiewu lub innych form wiedzy i umiejętności nie wskazanych tutaj, a oferowanych przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
  6. Lokal – miejsce świadczenia usługi nauczania Użytkownika przez Nauczyciela.
  7. Profil – zbiór informacji na temat Nauczyciela umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL lub sekcja na jednej z podstron Serwisu posiadającej unikalny adres URL
  8. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  9. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Nauczycieli, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  11. Uczeń – osoba korzystająca z usług Nauczyciela zamówionych przez Użytkownika w Serwisie Usługodawcy.
  12. Kalendarz Lekcji – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Nauczycieli, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Nauczyciela przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Nauczyciela.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Nauczycielach skatalogowanych według odpowiednich kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Nauczycieli;
  3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  4. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań poprzez formularz kontaktowy/chat/adres e-mail/telefonicznie;
  5. umożliwia Nauczycielom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz kontakt z nimi poprzez użycie danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisowi w czasie Rejestracji lub składania zamówienia na Usługę w Serwisie;
  6. umożliwia rezerwację terminu u Nauczycieli, którzy udostępnili taką możliwość w ramach Kalendarza Lekcji.
 2. Opinie o Nauczycielach publikowane są w formie tekstu i ocen, które mogą być użyte do segregowania Nauczycieli na stronach Serwisu  w zależności od niniejszej oceny lub ilości opinii.
 3. Pozycja Nauczyciela w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów w Kalendarzu Lekcji, poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą umowa.
 4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Nauczycielach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Nauczycieli oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Nauczyciela za pomocą Kalendarza Lekcji lub w gdy nie ma takiego Kelendarza Lekcji w przypadku wybranych produktów poprzez dodanie informacji na temat żądanego terminu lekcji podczas finalizowania zamówienia, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W niektórych przypadkach rezerwacja terminu u Nauczyciela może wymagać podania dodatkowych danych, uzasadnionych koniecznością identyfikacji Użytkownika przez Nauczyciela.
 4. Zarezerwowanie wizyty u Nauczyciela jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych w ramach GDPR, tzw. RODO, które dostępne są na stronie https://krakow.smileflow.pl/polityka-prywatnosci) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Nauczycielowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zarezerwowanie wizyty.
 5. Użytkownik może również:
  1. wystawiać opinie o Nauczycielu;
  2. zadawać pytania Nauczycielom;
  3. zgłaszać nadużycia.
 6. Zadanie pytania  Nauczycielowi jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych w ramach GDPR, tzw. RODO, które dostępne są na stronie https://krakow.smileflow.pl/polityka-prywatnosci) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Nauczycielowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zadanie pytania.
 7. Użytkownik wykupując lekcje u Nauczyciela w Serwisie, w przypadku produktów oznaczonych jako „lekcja pojedyncza” wybiera w Kalendarzu Lekcji datę i godzinę wykonania usługi przez Nauczyciela i zobowiązuje się przybyć w tym miejscu i czasie do Lokalu Nauczyciela, by odbyć lekcję.
 8.  Jeśli Uczeń lub Użytkownik nie pojawi się na wykupionej przez Użytkownika lekcji, taką lekcję Usługodawca uznaje za odbytą, a Użytkownikowi lub Uczniowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy z tego tytułu.
 9. Produkt „voucher miesięczny” może być wykupiony jedynie po uprzedniej konsultacji z Nauczycielem i potwierdzeniem dostępności pożądanego przez Ucznia terminu u Nauczyciela. Użytkownik określa w czasie finalizowania zamówienia w odpowiednim polu formularza datę (dzień tygodnia i godzina), w jakich rezerwuje lekcje u Nauczyciela dla Ucznia. Wyłącznie po spełnieniu tego warunku zamówienie może zostać zrealizowane. Uczeń zobowiązuje się przybyć na ilość lekcji zgodną z tytułem zamówionego produktu z kategorii „voucher miesięczny” co tydzień w terminie podanym w czasie składania zamówienia przez Użytkownika. Nie pojawienie się w wyznaczonym terminie na lekcję w Lokalu Nauczyciela jest równoznaczne z odbyciem się lekcji i Uczeń lub Użytkownik nie mają prawa żądać zwrotu pieniędzy z tego tytułu.
 10.  Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczą również odwołania przez Użytkownika lekcji z dojazdem pod wskazany przez niego adres.
 11.  Wszystkie lekcje wykupione przez Użytkownika w ramach produktu z kategorii „voucher miesięczny” Uczeń musi zrealizować w przeciągu maksymalnie 31 dni od daty pierwszej lekcji i jednocześnie nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakupu, w przeciwnym razie niewykorzystane lekcje uznane są za przeprowadzone. Nie ma możliwości częściowego przeniesienia vouchera na kolejny miesiąc.
 12.  W przypadku gdy Nauczyciel z jakiejś przyczyny nie jest w stanie zrealizować umówionej lekcji, winien jest skontaktować się z Użytkownikiem lub Uczniem i ustalić z nim inny termin lekcji dogodny dla obu stron. Użytkownik lub Uczeń ma prawo również poprosić o zwrot pieniędzy za lekcje, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Nauczyciela, lub zażądać obniżki o zapłaconą kwotę przy następnym zakupie.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 14. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Nauczyciela za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt lub inny (formularz kontaktowy/chat/e-mail/telefon/ustnie). Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Lekcji terminu z przyczyn leżących po stronie Nauczyciela. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu.
 16. Nauczyciel ma możliwość zablokowania Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Nauczycielach; zadawanie pytań Nauczycielom

 1. Opinie opatrywane są podpisem lub nickiem Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Nauczycielach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Nauczyciela i usług świadczonych przez Nauczyciela na rzecz Użytkownika.
 3. Opinie i informacje o Nauczycielach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Nauczyciela (doświadczenia na linii nauczyciel-Uczeń) i muszą one dotyczyć wizyty (lekcji), która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi przypadek osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Nauczyciela. Opinia może dotyczyć kilku lekcji przeprowadzonych dla Użytkownika przez Nauczyciela. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię lub w przypadku braku takiej bezpośredniej możliwości ze względów aktualnie stosowanego przez Usługodawcę systemu teleinformatycznego, może przekazać Usługodawcy treść zmian jakie chce wprowadzić w swojej opinii, a Usługodawca ma prawo dokonać poprawy treści opinii lub odrzucić żądanie Użytkownika, w szczególności jeśli proponowane przez Użytkownika zmiany naruszają postanowienia §4. niniejszego Regulaminu.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Nauczycieli na stronach Serwisu oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Nauczyciela w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Nauczyciela.
 9. Nauczyciele nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Nauczycieli.
 13. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji.
 14. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych Nauczycielom.
 15. Zadając pytania Nauczycielowi, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 16. Wystawiając opinię Nauczycielowi, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 17. Zadając Nauczycielowi pytanie prywatne, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 15 stosuje się.

§5. Profile Nauczycieli

 1. Utworzenie Profilu nowego Nauczyciela wymaga udostępnienia przez niego Usługodawcy co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Nauczycielu obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń nauki gry na instrumencie/śpiewu lub innych jak w §1 pkt. 1 lit. e, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Nauczyciela. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.
 3. Jeden Nauczyciel może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Nauczycieli. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Każdy Nauczyciel może wnieść do Usługodawcy o utworzenie swojego Profilu lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest zgłoszenie chęci utworzenia profilu lub dokonania w nim zmian Usługodawcy w postaci pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub innych form komunikacji tekstowej, do których dostęp mają zarówno Usługodawca jak i Nauczyciel, za obopólną zgodą obu stron.
 5. Nauczyciel może wnieść o zamieszczenie na Profilu jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Nauczyciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 6. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty.
 7. Wnosząc o zamieszczenie zdjęcia lub innych materiałów (np. nagrań audio, tekstów itp.), Nauczyciel oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i inne do przekazania i wykorzystywania przez Usługodawcę danych materiałów w Serwisie Usługodawcy.
 8. Wnosząc o zamieszczenie zdjęcia w Serwisie, Nauczyciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Nauczyciela nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 9. Usługodawca zrzeka się odpowiedzialności prawnej i finansowej za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w związku z naruszeniem praw autorskich i innych dotyczących materiałów wymienionych w §5 pkt. 7 i 8 przekazanych Usługodawcy przez Nauczyciela. W przypadku stwierdzenia bezprawnego przekazania Usługodawcy przez Nauczyciela materiałów wymienionych w §5 pkt. 7 i 8, wszelkie roszczenia finansowe pokrywa Nauczyciel.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Nauczyciela, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość lub brak praw do posługiwania się nimi.
 11. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie Użytkownika, Nauczyciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania/odpowiedzi lub jego/jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Rozwiązanie umowy między Usługodawcą a Nauczycielem nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 12. Odpowiadając na pytanie prywatne Użytkownika, Nauczyciel zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 11 stosuje się.

§6. Lokale Nauczycieli

 1. Utworzenie Profilu Nauczyciela wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o Lokalu w jakim będzie świadczył usługi.
 2. Podstawowe informacje o Lokalu obejmują: województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Lokalu.
 3. Każdy Nauczyciel może posiadać kilka Lokali, a informacja o nich musi być umieszczona w Serwisie Usługodawcy na zasadach przyjętych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Lokalu, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 5.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za incydenty zagrażające bezpieczeństwu Nauczyciela, a wynikające z niestosownego zachowania Ucznia w trakcie lekcji w lokalu Nauczyciela.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, lub (iii) zarezerwowanie terminu u Nauczyciela za pomocą Kalendarza Lekcji, lub (iv) zadanie pytania i/lub rezerwacji terminu u Nauczyciela poprzez jedną z dostępnych w Serwisie metod komunikacji (w szczególności przez formularze kontaktowe, chat, telefon, e-mail).
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik oraz Nauczyciel potwierdzają autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik oraz Nauczyciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://krakow.smileflow.pl/moje-konto. Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Nauczyciela za pomocą Kalendarza Lekcji i dodania wybranych terminów do koszyka płatności lub poprzez zgłoszenie chęci posiadania konta u swojego Nauczyciela lub Usługodawcy, który to Usługodawca zakłada konto Użytkownikowi manualnie i przekazuje dane logowania na adres e-mail przekazany przez Użytkownika.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@smileflow.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10.  Usługodawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który rozpoczął wykonywanie umowy poprzez ustalenie terminu wykupionej lekcji w Serwisie na datę przypadającą przed upływem 14-dniowego terminu umożliwiającego odstąpienie od umowy. W tej sytuacji w razie rezygnacji Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).
 11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Nauczycielom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 12. Utworzenie nowego Profilu lub zmiana istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza lub przesłania odpowiednich materiałów Usługodawcy poprzez e-mail lub za zgodą obydwu stron inny dostępny obu stronom kanał komunikacji. Nauczyciel może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień, wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania usług świadczonych na rzecz Usługodawcy. W tym celu niezbędne będzie przesłanie do Usługodawcy, w wyznaczonym terminie, skanów dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu lub dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie lub innych materiałów (takich jak między innymi recenzje występów, nagrania audio-wideo, rekomendacje, listy polecające itp.), na podstawie których Usługodawca może potwierdzić biegłość w zakresie usług jakie będzie świadczyć na rzecz Uczniów. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia lub edycji Profilu Nauczyciela.
 13. Nauczyciel, który świadczy usługi na rzecz Usługodawcy, oświadcza i potwierdza, że posiada odpowiednie uprawnienia do korzystania z Lokalu, w którym świadczy usługi na rzecz Uczniów (w szczególności prawo własności Lokalu, umowa najmu, zameldowanie itp.).
 14. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 15. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 16. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 17. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 18. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta lub poprzez przesłanie stosownego pisma na adres biuro@smileflow.pl.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Nauczyciela jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 20.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w przypadku braku możliwości efektywnego przekazania wiedzy, spowodowanego niewłaściwym zachowaniem Użytkownika lub Ucznia w trakcie lekcji, bądź nierealizowaniem ustalonego programu lekcji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Ucznia. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Użytkownik lub Uczeń nie ma prawa do zwrotu zapłaconej kwoty.
 21.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia kolejnej umowy z Użytkownikiem, z którym Umowa wcześniej zawarta została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Ucznia.

§8. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik i Nauczyciel są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, lub Nauczyciela. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Nauczycieli oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik lub Nauczyciel ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Nauczyciela. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Nauczyciela i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Nauczyciela za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się poprzez wiadomość zgłoszenie na adres e-mail: biuro@smileflow.pl. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: biuro@smileflow.pl.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Nauczyciela.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: biuro@smileflow.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Nauczyciel ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.